Gwarancja i zwroty

WARUNKI GWARANCJI NA NARZĘDZIA BRUKARSKIE

1. Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od daty sprzedaży, pod warunkiem wykonania płatnego przeglądu urządzenia, przez serwis Producenta po upływie 12 miesięcy od daty zakupu. Brak pisemnego zgłoszenia przez Nabywcę urządzenia do w/w przeglądu skutkuje skróceniem okresu gwarancji do 12 miesięcy.

2. W okresie gwarancyjnym Nabywcy przysługuje prawo do bezpłatnego usuwania przez Sprzedającego

awarii i uszkodzeń powstałych wskutek wad konstrukcyjnych, montażowych i materiałowych.

3. Naprawy gwarancyjne dokonywane będą w miejscu ich używania chyba, że rodzaj uszkodzenia wymaga naprawy w siedzibie Sprzedającego.

4. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad i awarii na swój koszt w możliwie najkrótszym terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia na adres Sprzedającego.

5. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres przestoju i naprawy urządzenia.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi i przeznaczeniem urządzenia.

7. Sprzedający zastrzega, aby w okresie gwarancji wszelkie naprawy były dokonywane wyłącznie przez upoważnionych pracowników serwisu Sprzedającego.

8. Gwarancją nie są objęte:

  • uszkodzenia wynikające z niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji urządzenia, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych i instalacyjnych dokonanych przez użytkownika, używanie części zamiennych innych niż zalecane przez Producenta;
  • wady powstałe na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności nie dotyczących Producenta lub Sprzedawcy. Między innymi pogarszanie się estetyki urządzenia w wyniku upływu czasu;
  • części urządzenia, które przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach określonych w Instrukcji Obsługi zużywają się w krótszym terminie, przed upływem gwarancji, na przykład: siłowniki, gąsienice.

9. Gwarancja, której udziela Gwarant nie obejmuje odpowiedzialności za wszystkie szkody na majątku lub osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny uprawniony z gwarancji, a będące skutkiem wad towaru stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji.

10. Karta Gwarancyjna bez: daty sprzedaży, numeru seryjnego urządzenia i pieczęci oraz podpisu Sprzedawcy jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do dokonania nieodpłatnych napraw.

11. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Ewentualne spory poddane będą rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Gwaranta.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera

icon-shipping

Ekspresowa wysyłka

Wszystkie zamówienia realizujemy na bieżąco.

icon-assistance

Wsparcie techniczne

Chętnie doradzimy przy wyborze urządzeń oraz narzędzi. Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie.

icon-quality

Produkt polski

Od projektu po realizację - wszystkie etapy produkcji odbywają się w Polsce.

icon-questions

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, chętnie udzielimy odpowiedzi.